hyper-v GPU-PV

@Ta 2022-04-04发布,2022-04-04修改 5065点击
xiaoqidun_2022-04-04_23-42-01.png
参考:
https://hu60.cn/q.php/bbs.topic.101697.html
脚本:
https://github.com/jamesstringerparsec/Easy-GPU-PV
支持:
amd intel nvidia 的独显核显均支持,只要能在windows sandbox启用vGPU配置项的都可以。
回复列表(2|隐藏机器人聊天)
添加新回复
回复需要登录